Обучителен курс за преподаватели и обучители в сферата на ПОО

The course Virtual WBL for VET teachers

Обучителничт курс е достъпен на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.

Handbook for VET teachers / trainers

vWBL Handbook

Наръчник за учители/обучители в ПОО за използване на компетенциите, придобити по време на „Виртуален курс за учители в ПОО“.

Рамка на проект vWBL

vWBL framework
В началото на дейностите по проект vWBL, екипът кипът по проекта  проведе разширено проучване между учители,  обучители и експерти в  ПОО, с цел идентифициране на новите нужди и проблемите пред ПОО и обучението онлайн в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проучването предоставиха информация и дадоха насока за определяне следните ключови компоненти и фактори.

Наръчник по дистанционно обучение за учители в ПОО

vWBL Guide
Ръководството за учители в ПОО за виртуално обучение представя изводи, стандарти, критерии и аспекти на дистанционното обучение, които целят да подпомогнат учителите / обучителите в ПОО при планирането на виртуално обучение на работното място и използването му за. Ръководството достъпно на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.

vWBL Новини

Отворени данни от vWBL

vWBL Open Data

В края на проекта екипът на проекта vWBL предоставя на разположение резултатите от проучванията, в които са участвали експерти, учители и обучители от ПОО през 2021 г.
Със същите цели събраните най-добри практики се споделят публично. Тези резултати са на разположение като отворени данни, които могат да  се използват свободно от изследователски общности и заинтересовани страни."

Заключителна Международна Конференция

vWBL final conference

Координаторът от EPRALIMA организира последната среща по проекта в централата на своето училище в Аркос де Валдевез (Португалия). Заключителната международна конференция, организирана през месец Ноември, даде възможност да се представят всички завършени и валидирани резултати от проекта пред широка аудитория от заинтересовани страни ,както да се съберат оценките и предложенията на всички участници за по-нататъшно използване на резултатите от vWBL.

Инициативи за насърчаване

vWBL promotion

vWBL е широко разпространен чрез различни канали и медии. Използвани са традиционни и дигитални медии за въздействие върху заинтересованите страни и специалисти във всички държави по проекта, като е постигната обща аудитория от 11.000 души, достигнати от проекта по време на периода на неговото изпълнение.

Оценка на резултатите

Piloting

Проектътроектът vWBL успешно проведе пилотно обучение за учители и обучители в ПОО в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша.

Оценка на резултатите

/en/news/evaluation-results

Може да се отбележи, че изпълнението на програмата беше изключително успешно. С Ръководството на vWBL за учители в ПОО, създаденият многоезичен онлайн курс на vWBL беше пилотиран във всички държави по проекта Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проекта са оценени от учители и експерти в ПОО, както и от ученици от ПОО. Анкетираните предоставиха много положителна обратна връзка, особено относно бъдещото използване на предложеното обучение.

vWBL брандиране

Логото е замислено като прецизен и сложен артефакт, в който малък обект "v" трябва перфектно да се побере в друг - "WBL", който представлява по-сложния и всеобхватен контекст на артефактите.
vWBL визуална идентичност
Налични формати на логото

Use our logo