Ανοικτά δεδομένα vWBL

vWBL Open Data

 

Στο τέλος του έργου, η ομάδα vWBL καθιστά διαθέσιμα τα ευρήματα των ερευνών στις οποίες συμμετείχαν εμπειρογνόμωνες, δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ το 2021. 
Για τους ίδιους σκοπούς, κοινοποιούνται δημόσια και οι συλλεγόμενες βέλτιστες πρακτικές. Αυτά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ως Ανοικτά Δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα απο ερευνητικές κοινότητες και ενδιαφερόμενα μέρη. 

Εμπειρία των ερωτηθέντων στη διδασκαλία / κατάρτιση στην ΕΕΚ: Τοποθέτηση: Πόσο καιρό διδάσκετε/εκπαιδεύσατε στην ΕΕΚ;
Εμπειρία στην εξ αποστάσεως διδασκαλία / εκπαίδευση στις χώρες του έργου: Τοποθέτηση: Πόσο καιρό είστε εξ αποστάσεως διδασκαλία/κατάρτιση στην ΕΕΚ;
Κοινωνικές μορφές που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή διδασκαλία: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Ποια από τις παρακάτω κοινωνικές μορφές χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας;»
Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών στις ψηφιακές τεχνολογίες: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Παρακαλώ δηλώστε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας στις ακόλουθες τεχνολογίες και εργαλεία.»
Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών των ικανοτήτων διδασκαλίας τους: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Παρακαλώ δηλώστε τα ακόλουθα για τον εαυτό σας ως εκπαιδευτικό/εκπαιδευτή.»
Σχεδιασμός WBL κατά τη διάρκεια πανδημίας: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Πώς σχεδιάσατε τη διδασκαλία σας κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ομάδα WBL;»
Δραστηριότητες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας: Σκεφτείτε τις δραστηριότητες αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ομάδα WBL
Ανατροφοδότηση από μαθητές: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Ανατροφοδότηση από μαθητές κατά τη διάρκεια πανδημίας στην ομάδα WBL.»
Παραλλαγές για μαθητές: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Παραλλαγές που χρησιμοποιούνται για μαθητές κατά τη διάρκεια της πανδημίας στην ομάδα WBL.»
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ηλεκτρονική μάθηση: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Στην διαδικτυακή διδασκαλία/εκπαίδευση χρησιμοποιούσατε συνήθως:»
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην διαδικτυακή μάθηση: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σας, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά τη διαδικτυακή διδασκαλία/εκπαίδευση;»
Δυσκολία με την προσοχή των μαθητών ανά χώρα: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Προσοχή και συμμετοχή των μαθητών.»
Πρακτική εκμάθηση στο Διαδίκτυο: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Λαμβάνοντας υπόψη την πρακτική, τις ασκήσεις και την Εκμάθηση-Βάσει-Εργασίας, πώς τις μεταφέρατε σε διαδικτυακές μαθησιακές εμπειρίες;»
Η χρήση εργαλείων προσομοίωσης από τους εκπαιδευτικούς στην ηλεκτρονική εκμάθηση: Χρησιμοποιείτε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία για την προσομοίωση της πραγματικότητας στην εκπαίδευση;
Εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για εργαλεία προσομοίωσης: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Θα σας ενδιάφερε να δοκιμάσετε εργαλεία ψηφιακής προσομοίωσης;»
Πληροφορίες για οργάνωση εικονικής WBL:  Είχα πλήρεις πληροφορίες, πώς οργανώνεται η εικονική WBL στον οργανισμό μας
Η ανεξαρτησία των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις: Ήμουν σε θέση να αποφασίσω για τον εαυτό μου πώς να κάνω τα μαθήματά μου
Πληροφορίες υποστήριξης:  Ήξερα ότι θα μπορούσα να λάβω βοήθεια αν χρειαστεί
Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια πανδημίας: Συζήτησα δραστηριότητες και εργασίες που σχετίζονται με τη μαθησιακή διαδικασία με άλλους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα
Μορφές συνεργασίας κατά τη διάρκεια πανδημίας:  Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εφαρμόσαμε τις ακόλουθες μορφές συνεργασίας (Συνεργασία εκπαιδευτών/εκπαιδευτικών).»
Επίλυση προβλημάτων κατά την πανδημία:  Τυχόν προβλήματα που προέκυψαν επιλύθηκαν γρήγορα
Συλλογή και χρήση ανατροφοδότησης: Η ανατροφοδότηση...
Σύγκριση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, η συνεργασία των εκπαιδευτικών κατά την πανδημία:»
Συμμετοχή των μαθητών στην εικονική WBL: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο συμμετοχής των μαθητών με την ηλεκτρονική Εκμάθηση-Βάσει-Εργασίας που προσφέρατε;»?
Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Η συνολική μου αξιολόγηση για τα μαθησιακά αποτελέσματα/εκβάσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:»
Αλλαγές στο έργο των εκπαιδευτικών: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Ο βαθμός στον οποίο άλλαξε η εργασία σας κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»
Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών της διαδικτυακής WBL: Ερώτημα/Τοποθέτηση: «Πώς αυτοαξιολογείτε την προτεινόμενη διαδικτυακή Εκμάθηση-Βάσει-Εργασίας;»
Αποτελεσματικότητα της εικονικής WBL σε σύγκριση με την προ-πανδημία: Ερώτηση/Τοποθέτηση: «Συγκρίνοντας την παραδοσιακή μάθηση στην WBL πριν από την πανδημία, παρακαλούμε αξιολογήστε την αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσεως μάθησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.»
Οι πτυχές στην εικονική WBL πρέπει πάντα να μεταφέρονται: Ερώτηση/Τοποθέτηση: «Ποια πιστεύετε ότι είναι η πιο σημαντική πτυχή που πρέπει πάντα να μεταφέρει μια διαδικτυακή εμπειρία βάσει εργασίας;»