Ο σχεδιασμός του vWBL Εκπαιδευτικού Υλικού για ΕΕΚ

Course design

Το Εκπαιδευτικό Υλικό vWBL είναι σχεδιασμένο για να παρέχει στήριξη στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της ΕΕΚ για τη χρήση του εικονικού WBL, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία και των δυνατοτήτων μάθησης των διδασκόντων μέσω επιγραμμικών πληροφοριών, φόρουμ και κοινωνικών μέσων για μάθηση εξ αποστάσεως που είναι σαφείς και ανιχνεύσιμες για μαθητές, με ανειδίκευτες δεξιότητες στον εικονικό WBL, ως προασπιστές της επαγγελματικής βελτίωσης για άλλους εκπαιδευτικούς/συναδέλφους/συμμαθητές σε μαθησιακά καθήκοντα και αξιολογήσεις ψηφιακών λύσεων που χρησιμοποιούνται για ατομική διαβούλευση.