Обучителен курс за преподаватели и обучители в сферата на ПОО

The course Virtual WBL for VET teachers

Обучителничт курс е достъпен на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.

Курсът безплатен и  е разработен след  разширени консултации с учители и експерти работещи в сферата на ПОО от  Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Като резултат от проведените консултации бяха разработени обучителната  рамка и методологията на обучителния курс (вж. Ръководство за учители от ПОО за виртуална WBL).
Курсът е достъпен от мобилен телефон, таблет, лаптоп или персонален компютър .
Можете да завършите курса без ограничение във времето.

За да започнете курса е необходимо да се регистрирате безплатно на сайта на учебната платформа vWBL.