Обучителен курс за преподаватели и обучители в сферата на ПОО

The course Virtual WBL for VET teachers

Обучителничт курс е достъпен на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.

Рамка на проект vWBL

vWBL framework
В началото на дейностите по проект vWBL, екипът кипът по проекта  проведе разширено проучване между учители,  обучители и експерти в  ПОО, с цел идентифициране на новите нужди и проблемите пред ПОО и обучението онлайн в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша. Резултатите от проучването предоставиха информация и дадоха насока за определяне следните ключови компоненти и фактори.

vWBL Новини

Наръчник по дистанционно обучение за учители в ПОО

vWBL Guide
Ръководството за учители в ПОО за виртуално обучение представя изводи, стандарти, критерии и аспекти на дистанционното обучение, които целят да подпомогнат учителите / обучителите в ПОО при планирането на виртуално обучение на работното място и използването му за. Ръководството достъпно на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.

Пилотна фаза

Piloting EN

Пилотното тестване на обучителната платформа ще се проведе в Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша.

vWBL брандиране

Логото е замислено като прецизен и сложен артефакт, в който малък обект "v" трябва перфектно да се побере в друг - "WBL", който представлява по-сложния и всеобхватен контекст на артефактите.
vWBL визуална идентичност
Налични формати на логото

Use our logo