Отворени данни от vWBL

vWBL Open Data

 

В края на проекта екипът на проекта vWBL предоставя на разположение резултатите от проучванията, в които са участвали експерти, учители и обучители от ПОО през 2021 г.
Със същите цели събраните най-добри практики се споделят публично. Тези резултати са на разположение като отворени данни, които могат да  се използват свободно от изследователски общности и заинтересовани страни."

Най-големите трудности при онлайн обучението: Като се има предвид Вашият опит, кои според вас са най-големите трудности при онлайн преподаването / обучението?
Трудност с вниманието на учениците по държави:  Внимание и участие на ученици / учащи
Практическо обучение в онлайн:  Въпрос: Имайки предвид практиката, упражненията и естеството обучението, как ги организирахте в онлайн среда?
Използване от учителите на симулационни инструменти при онлайн обучение: Използвате ли усъвършенствани дигитални инструменти, за да симулирате реалността във вашето обучение / обучение?
Информация за виртуалната WBL организация: Бихте ли се интересували от използването на инструменти за цифрова симулация?
Информация за виртуална WBL организация: Имах пълна информация как е организирано обучението в нашата организация
Независимост на учителите при вземане на решения: Успях сам да реша как да провеждам уроците си
Информация за подкрепа: Знаех, че мога да получа помощ при нужда
Сътрудничество между учители по време на пандемия:  Обсъждах дейности и задачи, свързани с учебния процес, с други учители поне веднъж седмично
Форми на сътрудничество по време на пандемия: Имах пълна информация как е организирана виртуалното обучение в нашата организация
Решаване на проблеми по време на пандемия:  Всички възникнали проблеми бяха решени бързо
Събиране и използване на обратна връзка: Отзивите бяха събрани... a>
Сътрудничество между учителите: Сътрудничеството на учителите по време на пандемията в сравнение с предходния период
Участие на учениците във виртуална WBL: Как бихте оценили нивото на участие на учениците / обучаемите по време на онлайн обучението вкл. Обучение на работното място?
Оценка на резултатите от обучението на учениците: Цялостна оценка за резултатите от обучението на учениците през периода на дистанционно обучение
Промени в работата на учителите: Степента, до която работата ви се е променила през периода на дистанционно обучение
Самооценяване на онлайн обучението - ПОО: Как самооценявате предложеното от вас онлайн обучение?
Ефективност в сравнение с предпандемията: Сравнявайки традиционното обучение преди пандемията, моля, оценете ефективността на дистанционното обучение по време на пандемията
Аспекти във виртуален WBL, които винаги трябва да се прехвърлят: Кой според Вас е най-важният аспект на онлайн обучението на работното място?