Το πλαίσιο vWBL

vWBL framework

Η κοινοπραξία vWBL διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα κατά τους πρώτους μήνες υλοποίησης του, με σκοπό τον εντοπισμό νέων αναγκών και ζητημάτων που να αφορά την ψηφιακή κατάρτιση για ΕΕΚ, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στις εξής χώρες: Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία. Τα εν λόγω αποτελέσματα, παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη του vWBL πλαισίου που υιοθετήθηκε, το οποίο θεωρεί τα ακόλουθα Βασικά Στοιχεία και Παράγοντες Αξιολόγησης

Βασικά Στοιχεία:
Διδάσκοντας και μαθαίνοντας
Αξιολόγηση
Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Εξοπλισμός και σύνδεση

Παράγοντες Αξιολόγησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Συστάσεις της ΕΚ για την ΕΕΚ και τις εθνικές πολιτικές
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Κατάλληλη διαχείριση σε επίπεδο ΕΕΚ και επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύματος
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ– Συνεργασία μεντόρων, εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών, μαθητών/μαθητευομένων