Ο οδηγός VET Εκπαιδευτές στην εικονική WBL

vWBL Guide

Ο οδηγός για τους εκπαιδευτικούς της ΕΕΚ στην εικονική WBL παρουσιάζει τις δηλώσεις, τα πρότυπα και τα κριτήρια, ορίζοντας πτυχές που θα συμβάλουν από κοινού στην προσομοίωση της πρακτικής, του περιεχομένου, των στρατηγικών μάθησης και των αξιολογήσεων, στη δημιουργία του μαθησιακού περιεχομένου, στην κατανόηση και στην υιοθέτηση στρατηγικών παροχής κινήτρων για την ενθάρρυνση των εκπαιδευομένων ΕΕΚ να εφαρμόζουν τον εικονικό WBL.


Κάθε δήλωση, πρότυπο και σύσταση που προτείνεται στον οδηγό vWBL βασίζεται στη διαβούλευση έμπειρων επαγγελματιών της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία, η οποία διεξήχθη κατά την έναρξη του έργου.

Ο οδηγός vWBL διατίθεται στην αγγλική, πορτογαλική, εσθονική, ιταλική, ελληνική, βουλγάρικη και πολωνική γλώσσα