Наръчник по дистанционно обучение за учители в ПОО

vWBL Guide

Ръководството за учители в ПОО за виртуално обучение представя изводи, стандарти, критерии и аспекти на дистанционното обучение, които целят да подпомогнат учителите / обучителите в ПОО при планирането на виртуално обучение на работното място и използването му за: планиране на логистичните аспекти на обучението на работното място, определяне на целите, съдържанието, стратегиите за обучение и системата за оценка, както и създаване на учебно съдържание, което ще допринесе  за симулиране на практика, планиране и управление на задачите и оценките, разглеждане на  достъпността и използваемостта на системата за управление на обучението,

разбиране и приемане на мотивационни стратегии за насърчаване използването на дистанционно  обучение в  сферата на ПОО.
Всички изводи, стандарти и препоръки, предложени в ръководството , се основават на консултации с опитни професионалисти в областта на ПОО в европейските страни, партньори  по проекта - Португалия, Естония, Италия, България, Кипър и Полша.

Ръководството е достъпно на английски, португалски, естонски, италиански, български, гръцки и полски език.