Νέα από το Erasmus+ στην Ευρώπη

The course Virtual WBL for VET teachers

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ΕΕΚ ειναι διαθέσιμο ως υλικό ανοικτής μάθησης στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Εσθονικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Το πλαίσιο vWBL

vWBL framework
Με βάση τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία, το πλαίσιο vWBL δημιουργήθηκε για να καθορίσει τη μεθοδολογία του έργου.

vWBL Νέα

Ο οδηγός VET Εκπαιδευτές στην εικονική WBL

vWBL Guide
Ο
Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της ΕΕΚ που αφορά την εικονική WBL παρουσιάζει δηλώσεις, πρότυπα και συστάσεις προς τον εικονικό κόσμο του WBL, με βάση τη διαβούλευση έμπειρων επαγγελματιών της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου, που είναι οι παρακάτω: Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία, κι αποτελεί την έρευνα/διαβούλευση η οποία διεξήχθη κατά την έναρξη του έργου.
Ο οδηγός vWBL διατίθεται  στην αγγλική, πορτογαλική, εσθονική, ιταλική, ελληνική, βουλγάρικη και πολωνική γλώσσα.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα vWBL για εκπαιδευτές ΕΕΚ

Piloting EN

Με την υποστήριξη του Οδηγού vWBL για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ, το δημιουργημένο πολύγλωσσο εκπαιδευτικό πρόγραμμα vWBL πρόκειται να εφαρμοστεί πιλοτικά στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία.

Η επωνυμία του vWBL

Course design
Ο οδηγός του vWBL είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει υποστήριξη στην βελτίωση, εξέλιξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΕΕΚ σχετικά με την εικονική της χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία και παράγοντες που επιτρέπουν το vWBL πλαίσιο.