Νέα από το Erasmus+ στην Ευρώπη

The course Virtual WBL for VET teachers

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές ΕΕΚ ειναι διαθέσιμο ως υλικό ανοικτής μάθησης στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Εσθονικά, Ιταλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά και Πολωνικά.

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς /εκπαιδευτές VET

vWBL Handbook

Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές VET σχετικά με την καλύτερη χρήση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του “Virtual WBL Course for VET teachers”.

Το πλαίσιο vWBL

vWBL framework
Με βάση τα αποτελέσματα μιας εκτεταμένης διαβούλευσης εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων ΕΕΚ στην Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Πολωνία, το πλαίσιο vWBL δημιουργήθηκε για να καθορίσει τη μεθοδολογία του έργου.

Ο οδηγός VET Εκπαιδευτές στην εικονική WBL

vWBL Guide
Ο
Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές της ΕΕΚ που αφορά την εικονική WBL παρουσιάζει δηλώσεις, πρότυπα και συστάσεις προς τον εικονικό κόσμο του WBL, με βάση τη διαβούλευση έμπειρων επαγγελματιών της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες του έργου, που είναι οι παρακάτω: Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία, κι αποτελεί την έρευνα/διαβούλευση η οποία διεξήχθη κατά την έναρξη του έργου.
Ο οδηγός vWBL διατίθεται  στην αγγλική, πορτογαλική, εσθονική, ιταλική, ελληνική, βουλγάρικη και πολωνική γλώσσα.

vWBL Νέα

Ανοικτά δεδομένα vWBL

vWBL Open Data

Στο τέλος του έργου, η ομάδα vWBL καθιστά διαθέσιμα τα ευρήματα των ερευνών στις οποίες συμμετείχαν εμπειρογνόμωνες, δάσκαλοι και εκπαιδευτές ΕΕΚ το 2021. Αυτά τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα ως Ανοικτά Δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα απο ερευνητικές κοινότητες και ενδιαφερόμενα μέρη.

Τελικό διεθνές συνέδριο

vWBL final conference

Το τελικό διεθνές συνέδριο, που διοργάνωσε η συντονιστής του έργου EPRALIMA το Νοέμβριο 2022, έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν όλα τα ολοκληρωμένα και επικυρωμένα αποτελέσματα του έργου σε ένα ευρύ κοινό ενεδιαφερομένων και να συλλεχθούν όλες οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων και οι προτάσεις για περεταίρω χρήσεις των αποτελεσμάτων του έργου.

Πρωτοβουλίες προώθησης

vWBL promotion

Το vWBL έχει διαδοθεί ευρέως μέσω διαφορετικών καναλιών και μέσων. ΤΤα παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα έχουν χρησιμοποιηθεί για να επηρεάσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους ειδικούς σε όλες τις χώρες του έργου.

Η επωνυμία του vWBL

Course design
Ο οδηγός του vWBL είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να παρέχει υποστήριξη στην βελτίωση, εξέλιξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών της ΕΕΚ σχετικά με την εικονική της χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών που αποτελούν τα βασικά συστατικά στοιχεία και παράγοντες που επιτρέπουν το vWBL πλαίσιο.

Πιλοτική εκπαίδευση των προϊόντων του έργου vWBL

/en/news/evaluation-results

Τα αποτελέσματα του έργου αξιολογήθηκαν από εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες ΕΕΚ, καθώς και από μαθητές ΕΕΚ. Οι ερωτηθέντες παρείχαν πολύ θετικά σχόλια, ιδίως όσον αφορά τη μελλοντική χρήση της προτεινόμενης κατάρτισης.

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Piloting

Tο έργο vWBL παρέδωσε με επιτυχία πιλοτική εκπαίδευση για δασκάλους και εκπαιδευτές ΕΕΚ στη Πορτογαλία, Εσθονία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κύπρο και Πολωνία.

Η επωνυμία vWBL

Το λογότυπο σχεδιάστηκε σαν να ήταν ένα πολύτιμο αλλά και ιδιαίτερο αντικείμενο, στο οποίο το ένα μικρότερο στοιχείο του ακρωνυμίου του έργου, θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα μέσα στο μεγαλύτερο στοιχείο του λογοτύπου.
Έτσι, το μικρότερο στοιχείο "v" αντιπροσωπεύει την λέξη virtual, ενώ το στοιχείο "WBL" σημαίνει και συμβολίζει το πιο περίπλοκο και περιεκτικό πλαίσιο του ακρωνυμίου, δηλαδή το Work-Based Learning.
Οπτική ταυτότητα vWBL
Διαθέσιμες μορφές του λογότυπου vWBL

Use our logo